Mångfalden i miljön

Vår målsättning är att vi ska fortsätta vara en Sveriges mest art- och upplevelserika kommuner genom att:

 • stärka statusen för hotade arter i kommunen med fokus på lokala ansvarsarter och naturmiljöer
  som sandhed, sandstäpp, kalkrika ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr
 • behålla och förstärka ekosystemtjänster i kommunen
 • vidareutveckla ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till fysisk aktivitet
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Skyddade områden

Delmål SE.1.4

Skydd av värdefulla naturområden är viktigt både för att skydda hotade arter och för att gynna friluftslivet.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Friluftsliv och information

Delmål SE.1.8

Under 2020–2022 kommer en friluftsplan för hela kommunen att tas fram. Kultur- och fritidsförvaltningen leder det förvaltningsövergripande arbetet som också involverar föreningsliv samt övriga lokala och regionala aktörer med bäring på friluftslivet.

Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Anläggande av våtmarker

Delmål SE.1.9

Tillsammans med markägare vill vi anlägga nya våtmarker för att fånga upp näringsämnen och för att öka den biologiska mångafalden i landskapet.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.