Giftfria varor och säkra miljöer

Förhållningssättet till hur och vad som konsumeras och produceras i samhället i dag måste förändras för att minska ett ohållbart uttag av resurser och utsläpp av växthusgaser. För att nå en mer hållbar konsumtion och produktion behöver samhället en ekonomi som utgår från cirkulära flöden och som tar hänsyn till hela livscykeln för material och varor. Vi ska arbeta för en giftfri produktion och konsumtion i kommunen.

Det finns gamla föroreningar i mark och byggnader att ta hand om, till exempel där industrier och bensinstationer har legat. Kristianstads kommun ska aktivt arbeta med att förebygga att föroreningar sprids från förorenade områden, förorenade massor och byggnader.

Kylanläggningar kan läcka köldmedier (freoner) som i sin tur påverkar det skyddande ozonlagret. Kylanläggningar används främst för hantering av livsmedel, till rum med dataservrar och för luftkonditionering i butiker och andra lokaler. Anläggningar med mer 10 kg köldmedier registreras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Antalet årliga fall av hudcancer fortsätter att öka i Skåne. Den främsta orsaken till hudcancer är ultraviolett strålning från solen. Barn och ungdomar är känsligast för solexponering och kommunen har ansvar för att skapa utemiljöer som erbjuder solsäkra alternativ för lek och andra aktiviteter.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radon är en gas som kan finnas i berggrunden eller i byggnadsmaterialet blåbetong.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Minskad komsumtion av farliga ämnen

Delmål SE.3.1
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel

Delmål SE.3.2
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Förorenade områden

Delmål SE.3.4
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Säker strålmiljö

Delmål SE.3.6
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.