Hållbar bebyggd miljö

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Den kommunala översiktsplaneringen är ett avgörande verktyg för att nå flera delar inom hållbar bebyggd miljö. Det är också i den fysiska planeringen som risken för konflikter mellan olika målområden tydliggörs. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden i den fysiska planeringen.

Vår målsättning är att utveckla långsiktigt hållbara boendemiljöer genom att:

 • planera för att nya bostadsprojekt och befintliga bostadsområden ska vara hållbara
 • klimatanpassa boendemiljöer och infrastruktur
 • säkerställa tillgång tätortsnära natur för boende och tillgång till natur/park för förskola/skola
 • skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik i hela kommunen och med minskad yta för biltransporter i tätorten Kristianstad.
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Hållbar planering

Delmål SE.4.1
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Avfall

Delmål SE.4.5

Avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras. Dessutom ska den totala mängden avfall och dess farlighet minska.

Trend:  5 av 7 indikatorer har en positiv trend
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.