Hållbar bebyggd miljö

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Den kommunala översiktsplaneringen är ett avgörande verktyg för att nå flera delar inom hållbar bebyggd miljö. Det är också i den fysiska planeringen som risken för konflikter mellan olika målområden tydliggörs. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden i den fysiska planeringen. Hållbar samhällsbyggnad är central del i arbetet med klimat och miljö och för att nå en hållbar utveckling i enlighet med målen i Agenda 2030. Grön samhällsbyggnad ska bidra till att markanvändningen sker på ett sätt så att miljö- och klimataspekter integreras i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Hållbar planering

Delmål SE.4.1
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Avfall

Delmål SE.4.5

Avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras. Dessutom ska den totala mängden avfall och dess farlighet minska.

Trend:  5 av 7 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.