Anläggande av våtmarker

Tillsammans med markägare vill vi anlägga nya våtmarker för att fånga upp näringsämnen och för att öka den biologiska mångafalden i landskapet.

Våtmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion. Därför är det är viktigt att återskapa våtmarker i odlings- och skogslandskap. I odlingslandskapet har våtmarkerna en viktig roll att spela för att fånga upp näringsämnen och i skogen kan de fånga upp humusämnen. För groddjur är tillgången till våtmarker viktig och här kan ett lokalt hot vara att grundvattennivåer sänks och bidrar till att torka ut vattensamlingar.

Indikatorer

Nyanlagda våtmarker

Indikator SE.1.9.2

Areal nyanlagda våtmarker i odlingslandskapet som fått bidrag via landsbygdsprogrammet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.