Gå direkt till sidans innehåll

God vattenstatus

Huvudområde SE. 2

Vatten är en allmänt förekommande kemisk förening som allt liv är beroende av. Tillgången på vatten i världen skiftar likaså dess status som livsmiljö för växter och djur. Under lång tid har människan på olika sätt förorenat haven, sjöar, floder och grundvatten. Idag försöker vi internationellt och nationellt via olika lagar och planer förbättra vattenstatusen. Det europeiska vattendirektivet ställer krav på att grundvatten, kustvatten, sjöar och vattendrag ska uppnå en god ekologisk status. I Sverige innebär direktivet att en miljökvalitetsnorm införts för att vatten ska ha en god vattenstatus. I begreppet god vattenstatus ingår en bedömning av den biologiska statusen och om vattnet draget/sjön är fysiskt påverkat till exempel genom att ett vattendrag rätats ut. I ytvatten och grundvatten bedöms också den kemiska vattenkvaliteten. Vattenmyndigheterna gör en klassning för olika vatten och sätter mål för när en god status ska vara uppnådd. Huvudregeln är att vattenförekomster skall uppnå normen god status och att statusen inte får försämras.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2024-01-29