God vattenstatus

Vi ska arbeta för att bevara vattnets kvalitet och tillgång som ekosystemtjänst genom att:

  • förbättra vattenstatusen och kunskapen om situationen i Hanöbukten
  • skydda och säkerställa en långsiktig hållbar dricksvattenkvalitet.

Det europeiska vattendirektivet ställer krav på att grundvatten, kustvatten, sjöar och vattendrag ska uppnå en god ekologisk status. I Sverige innebär direktivet att en miljökvalitetsnorm införts för att vatten ska ha en god vattenstatus. I begreppet god vattenstatus ingår en bedömning av den biologiska statusen och om vattendraget/sjön är fysiskt påverkad till exempel genom att vattendraget rätats ut. I ytvatten och grundvatten bedöms också den kemiska vattenkvaliteten. Vattenmyndigheterna gör en klassning för olika vatten och sätter mål för när en god status ska vara uppnådd. Huvudregeln är att alla vattenförekomster skulle uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras. För vissa vattenförekomster har vattenmyndigheten beslutat att tidpunkten för när god vattenstatus ska vara uppnådd är förlängd till är 2021 eller som längst till år 2027.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå

Delmål

God kvalitet på grundvattnet

Delmål SE.2.1
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Vattenskyddsområden

Delmål SE.2.2

God vattenstatus sjöar och vattendrag

Delmål SE.2.4

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden.
God vattenstatus ska vara uppnådd senast
år 2015 för Julebodaån, Mjöån, Hammarsjön, Ivösjön
år 2021 för Bivarödsån, Helgeå, Oppmannasjön, Västra Hanöbukten
år 2027 för Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Vinneå och Vramsån

Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Minskat näringsläckage

Delmål SE.2.5

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden.
För att behålla eller uppnå god status för vattendrag, sjöar och hav i Kristianstads kommun måste näringsläckaget minska.

Trend:  2 av 11 indikatorer har en positiv trend

God vattenstatus i västra Hanöbukten

Delmål SE.2.6

Samtliga kustvatten ska ha en god ytvattenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.