God vattenstatus

Det europeiska vattendirektivet ställer krav på att grundvatten, kustvatten, sjöar och vattendrag ska uppnå en god ekologisk status. I Sverige innebär direktivet att en miljökvalitetsnorm införts för att vatten ska ha en god vattenstatus. I begreppet god vattenstatus ingår en bedömning av den biologiska statusen och om vattendraget/sjön är fysiskt påverkad till exempel genom att vattendraget rätats ut. I ytvatten och grundvatten bedöms också den kemiska vattenkvaliteten. Vattenmyndigheterna gör en klassning för olika vatten och sätter mål för när en god status ska vara uppnådd. Huvudregeln är att vattenförekomster skall uppnå normen god status och att statusen inte får försämras.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå

Delmål

God kvalitet på grundvattnet

Delmål SE.2.1
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Vattenskyddsområden

Delmål SE.2.2

God vattenstatus sjöar och vattendrag

Delmål SE.2.4

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden.
God vattenstatus ska vara uppnådd senast år 2027 för Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Vinneå och Vramsån.

Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Minskat näringsläckage

Delmål SE.2.5

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden. För att behålla eller uppnå god status för vattendrag, sjöar och hav i Kristianstads kommun måste näringsläckaget minska.

Trend:  2 av 13 indikatorer har en positiv trend

God vattenstatus i västra Hanöbukten

Delmål SE.2.6

Samtliga kustvatten ska ha en god ytvattenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Trend:  1 av 5 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.