Gå direkt till sidans innehåll

Nyanlagda våtmarker

Indikator SE. 1.9. 2

Målsättningen är att Kristianstads kommun tillsammans med markägare ska anlägga eller restaurera 10 hektar våtmarker per år under åren 2016-2020.
Inom Landsbygdsprogrammet (LBP) går det att söka bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker. Våtmarken ska ligga på jordbruksmark eller ha koppling till jordbruksmark. En våtmark kan till exempel vara bra för den biologiska mångfalden eller för att minska läckage av näring. Nyckeltalet visar hur många hektar våtmarker som anlagts med stöd från LBP-programmet.

Areal nyanlagda våtmarker i odlingslandskapet som fått bidrag via landsbygdsprogrammet

Datakälla: Länsstyrelsen i Skåne län
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet:
10,8 hektar (2022)
Utgångsvärde:
13,9 hektar (2008)

Kommentar

Efter några år med lågt intresse för att anlägga våtmarker har arealen ökat mycket de senaste åren. År 2011 startade Vinneå-projektet där Kristianstads och Hässleholms kommun arbetade med att hitta markägare som är intresserade av att anlägga våtmarker i anslutning till Vinneå. Det har bidragit till ett ökat intresse för att anlägga våtmarker. Inom arbetet med Kristianstads Vattenrike fortsätter det uppsökande arbetet för att hitta fler markägare som är intresserade av att anlägga våtmarker längs med andra vattendrag. Några exempel på stora våtmarker som har anlagts är vid Adinal, Fredriksdalsviken och Hamilton Hill.
Under 2015 gick det inte att söka och få stöd från landsbygdsprogrammet för att anlägga nya våtmarker. Därav de låga siffrorna 2016.
Det anläggs även våtmarker inom stöden LOVA och LONA i Kristianstads kommun men denna statistik finns inte medräknad än så länge.

Uppdaterad: 2023-09-11