Gå direkt till sidans innehåll

Giftfria varor och säkra miljöer

Huvudområde SE. 3

Förhållningssättet till hur och vad som konsumeras och produceras i samhället i dag måste förändras för att minska ett ohållbart uttag av resurser och utsläpp av växthusgaser. För att nå en mer hållbar konsumtion och produktion behöver samhället en ekonomi som utgår från cirkulära flöden och som tar hänsyn till hela livscykeln för material och varor. Det är viktigt att arbeta för en giftfri produktion och konsumtion, genom bland annat val där mindre giftiga produkter väljs.

Det finns gamla föroreningar i mark och byggnader att ta hand om, till exempel där industrier och bensinstationer har legat. Att aktivt arbeta med att förebygga att föroreningar sprids från förorenade områden, förorenade massor och byggnader känns som ett bra val.

Antalet årliga fall av hudcancer fortsätter att öka i Skåne. Den främsta orsaken till hudcancer är ultraviolett strålning från solen. Barn och ungdomar är känsligast för solexponering och kommunen har ansvar för att skapa utemiljöer som erbjuder solsäkra alternativ för lek och andra aktiviteter.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radon är en gas som kan finnas i berggrunden eller i byggnadsmaterialet blåbetong. Det är viktigt att sprida kunskap om mätmetoder och möjliga åtgärder.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2023-09-06