Minskade utsläpp av växthusgaser

Idag finns en bred enighet om att utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt för att den globala uppvärmningen ska begränsas. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser
i atmosfären stiger allt mer eftersom de globala utsläppen ökar. För att temperaturhöjningen ska vara möjlig att begränsa till två grader behöver de globala växthusgasutsläppen mer än halveras till år 2050 jämfört med år 1990.

Delmål

Utsläpp av växthusgaser

Delmål SE.5.1.1

I Kristianstads kommun ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Minskad klimatpåverkan från transporter

Delmål SE.5.1.2

Utsläppen av koldioxid från transporter ska år 2015 vara minst 10 % procent lägre än 2007.

Trend:  4 av 5 indikatorer har en positiv trend

Minskad klimatpåverkan från jordbruket

Delmål SE.5.1.3

Jordbrukets utsläpp av metan och lustgas ska minska per djurenhet och brukad enhet.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.