Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad jordbruksmark

Indikator SE. 3.2.1. 2

Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruk och hushåll ska minska i kommunen. Inom KRAV-certifierad odling eller djuruppfödning används inga kemiska bekämpningsmedel. Nyckeltalet visar arealen ekologiskt odlad mark i kommunen.

Ekologiskt odlad jordbruksmark i Kristianstads kommun (hektar)

Rad-id Kravodlad mark Senaste värdet (hektar) Datum

0

Totalt

 4159

2022

1

Åkermark

 2844

2022

2

Betesmark

 1315

2022

Datakälla: Jordbruksverkets statistikdatabas.

Kommentar

Den ekologiskt odlade markytan i kommunen ökar men står än så länge bara för en liten del av den totala jordbruksarealen i kommunen.

Kontakt
Uppdaterad: 2023-09-06