God vattenstatus i västra Hanöbukten

Samtliga kustvatten ska ha en god ytvattenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Indikatorer

Fosforhalt i västra Hanöbukten

Indikator SE.2.6.1

Halt av totalfosfor (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2006

Kvävehalt i västra Hanöbukten

Indikator SE.2.6.2

Halt av totalkväve (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2006

Syrgashalt i bottenvattnet

Indikator SE.2.6.3

Halt av syrgas i bottenvattnet (15-17 m) vid Yngsjö (medelvärde över året)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2006

Utbredning av blåstång

Indikator SE.2.6.5

Täckningsgrad (%) av blåstång (Fucus vesiculosus) på 5x5 m stora rutor (medel, n=3) vid Rakö

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2006

Halter av tungmetaller i blåmussla

Indikator SE.2.6.6

Halter av kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink i blåmusslor vid Rakö i Hanöbukten

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.