Minskat näringsläckage

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden. För att behålla eller uppnå god status för vattendrag, sjöar och hav i Kristianstads kommun måste näringsläckaget minska.

Övergödning drabbar mark, sjöar, vattendrag och hav. Övergödning får växtligheten att förändras successivt. Arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan. I Östersjön är övergödning ett av de allvarligaste hoten. I hav och sjöar orsakar övergödningen bland annat igenväxning och algblomning. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna.

Övergödning orsakas av alltför höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa näringsämnen hamnar i miljön via läckage från jordbruk, enskilda avlopp, utsläpp från avloppsreningsverk och industrier. Utsläpp till luft av kväveoxider med mera från biltrafik och sjöfart bidrar också till övergödning.

Delmål

Näringsläckage till Hanöbukten

Delmål SE.2.5.1

Hur mycket övergödande kväve och fosfor som läcker ut till Hanöbukten.

Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend

Näringsläckage från Helge å, Vinne å och Vramsån

Delmål SE.2.5.2

Hur mycket kväve och fosfor som transporteras (kg/ha) till Helgeåns avrinningsområde.

Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend

Näringsämnen i Hammarsjön

Delmål SE.2.5.3

Mängden kväve och fosfor i Hammarsjön.

Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Inventering av enskilda avlopp

Delmål SE.2.5.6

Alla enskilda avlopp i kommunen ska vara inventerade till år 2025 (Inventeringstakt 400 avlopp/år).

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.