Gå direkt till sidans innehåll

Antal kommunala vattenverk med spår av nitrat

Indikator SE. 2.1.1. 1

Grundvattnet ska år 2020 så långt det är möjligt vara fritt från förhöjda nitrathalter.

För de kommunala vattenverken gäller Livsmedelsverkets gränsvärden (SLVFS 2001:30). Enligt dessa är vattnet tjänligt med anmärkning om nitrathalten är 20 mg/l och otjänligt vid halter över 50 mg/l NO3.

Nyckeltalet visar antalet kommunala vattenverk med spår av nitrat (>5 mg/l) i sitt råvatten.

Antalet kommunala vattenverk med spår av nitrat innan reningen (>5 mg NO3/l).

Datakälla: Tekniskaförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet:
10 antal (2022)
Utgångsvärde:
3,0 antal (2006)

Kommentar

Det är bara vattenverket i Vånga som haft förhållandevis höga värden under en längre period. Vattnet där har legat över gränsen för tjänligt med anmärkning (>20 mg/l). Det utgående vattnet ligger dock normalt på under 5 mg/l tack vara att vattenverket har ett nitratfilter.

Uppdaterad: 2023-03-06