Gå direkt till sidans innehåll

Antal kommunala vattenverk med spår av nitrat

Indikator SE. 2.1.1. 1

Grundvattnet ska år 2020 så långt det är möjligt vara fritt från förhöjda nitrathalter.

För de kommunala vattenverken gäller Livsmedelsverkets gränsvärden (SLVFS 2001:30). Enligt dessa är vattnet tjänligt med anmärkning om nitrathalten är 20 mg/l och otjänligt vid halter över 50 mg/l NO3.

Nyckeltalet visar antalet kommunala vattenverk med spår av nitrat (>5 mg/l) i sitt råvatten.

Antalet kommunala vattenverk med spår av nitrat innan reningen (>5 mg NO3/l).

Rad-id Datum Värde (antal)

0

2004

4,0

1

2005

4,0

2

2006

3,0

3

2007

3,0

4

2008

3,0

5

2009

6,0

6

2010

5,0

7

2011

8,0

8

2012

2,0

9

2013

7,0

10

2014

5,0

11

2015

5,0

12

2016

5,0

13

2017

6,0

14

2018

10

15

2019

10

16

2020

10

17

2021

10

18

2022

10

Datakälla: Tekniskaförvaltningen

Kommentar

Det är bara vattenverket i Vånga som haft förhållandevis höga värden under en längre period. Vattnet där har legat över gränsen för tjänligt med anmärkning (>20 mg/l). Det utgående vattnet ligger dock normalt på under 5 mg/l tack vara att vattenverket har ett nitratfilter.

Uppdaterad: 2023-03-06