Gå direkt till sidans innehåll

Minskat näringsläckage

Delmål SE. 2. 5

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden. För att behålla eller uppnå god status för vattendrag, sjöar och hav i Kristianstads kommun måste näringsläckaget minska.

Övergödning drabbar mark, sjöar, vattendrag och hav. Övergödning får växtligheten att förändras successivt. Arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan. I Östersjön är övergödning ett av de allvarligaste hoten. I hav och sjöar orsakar övergödningen bland annat igenväxning och algblomning. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna.

Övergödning orsakas av alltför höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa näringsämnen hamnar i miljön via läckage från jordbruk, enskilda avlopp, utsläpp från avloppsreningsverk och industrier. Utsläpp till luft av kväveoxider med mera från biltrafik och sjöfart bidrar också till övergödning.

Uppdaterad: 2024-01-29