Gå direkt till sidans innehåll

Halt totalfosfor i vattendrag

Indikator SE. 2.5.2. 3

Halten totalfosfor ska enligt de lokala miljömålen minska.

Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:

Mycket höga halter: 50-100 µg/l
Extremt höga halter: >100 µg/l

Halt av totalkväve (µg/l) i ett antal vattendrag

Datakälla: SRK (samordnad recipientkontroll), Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån, Österlens Vattenvårdsförbund
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet:
76,0 µg/l (2022)
Utgångsvärde:
57,0 µg/l (2006)

Kommentar

Halten är ett medelvärde av april- och augustivärdena. Undantag: Serie 1 är tagna under våren. Serie 2 är tagna i april. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m. Det är svårt att ge någon generell trend för vattendragen som helhet. Man kan få mer information om alla vattendragens utveckling under fliken "Jämför".

Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader (eller bara ett månadsvärde i fallet med serie 1 och 2), och det ger således inte mer än en grov trendindikation.

Vissa vattendrag har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29