Gå direkt till sidans innehåll

Halter av marknära ozon

Delmål SE. 5.5. 2

Marknära ozon

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen (NMVOC) och kväveoxider (NOx) i närvaro av solljus. Då bildat ozon är långlivat i luften hinner det färdas långa sträckor. Detta gör att en stor mängd ozon, men även ozonbildande ämnen, importeras med vindar över gränserna till Sverige från kontinentens mer tätbefolkade områden. Marknära ozon är därför ett problem som sträcker sig över landsgränserna. Sverige kan bidra till minskningen av marknära ozon genom att minska de svenska utsläppen av ozonbildande ämnen. Trafik- och energisektorn står för stora delar av de svenska utsläppen men utsläpp från små arbetsmaskiner, utombordsmotorer och användning av lösningsmedel bidrar också.

Under perioder med höga halter av marknära ozon kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna. Känsliga personer eller astmatiker kan också få andningsbesvär. Marknära ozon kan också ge skador på växtlighet till exempel i form av synliga skador på bladen eller kortare livslängd hos bladen. Skador på jordbruksgrödor och skogsbruk resulterar i stora årliga kostnader. Ozon är även en växthusgas samt påverkar kolupptaget i växtlighet vilket har betydelse för klimatet.

Uppdaterad: 2023-01-17