Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator SE. 5.1.1. 1

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i hela kommunen i ton/kommuninvånare. Uppgifterna tas fram med två års fördröjning. Målnivåerna är uträknade utefter befolkningsprognoser.

Utsläpp av växthusgaser per kommuninvånare

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet (ton/kommuninv) Datum

0

Alla

 4,1

2021

1

Jordbruk

 1,5

2021

2

Transporter

 1,5

2021

3

Industri (energi och processer)

 0,4

2021

4

Arbetsmaskiner

 0,3

2021

5

Avfall (inkl. avlopp)

 0,2

2021

6

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 0,10

2021

7

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 0,10

2021

8

El och fjärrvärme

 0,03

2021

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen

Kommentar

Sedan 90-talet har de totala utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun minskat kontinuerligt. Detsamma gäller när man ser på utsläppen för CO2-ekv./invånare i kommunen. Samtidigt så har befolkningen i kommunen ökat med mer än 10 000 invånare under samma tidsperiod.

2021 var de direkta utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun cirka 4,1 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 8,7 CO2-ekv./invånare.

Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 356 957 ton koldioxidekvivalenter under 2021. Det innebär en total minskning med cirka 43 % jämfört med basåret 1990. Minskningarna har framförallt skett inom el och fjärrvärme, och egen uppvärmning av bostäder, med minskningar på över 80 %. Även utsläppen från avfall (inkl. avlopp) har minskat, och från industri (energi och processer), varierande 60-80 %.

De ökningar som skett under samma tidsperiod är inom produktanvändning (inkl. lösningsmedel) på cirka 147 %. Utsläppen från produktanvändning är små jämfört med andra sektorer.

Uppdaterad: 2024-01-11