Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i avloppsslam

Indikator SE. 3.1.1. 2

De halter som redovisas gäller avloppreningsverket Kristianstad

Halter av kadmium i slam från avloppsreningsverket i Kristianstad

Datakälla: Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
0,58 mg/kg TS (2022)
Utgångsvärde:
0,73 mg/kg TS (2006)

Kommentar

Kadmiumtillförseln utgör idag det största hotet mot åkermarkens användbarhet för produktionen av livsmedel. Det har klassats som ett av de ämnen där användningen helt bör utfasas. Det finns ett nationellt gränsvärde för kadmium i avloppsslam. Gränsvärdet är ett mått på hur mycket kadmium som får finnas i avloppsslam som ska spridas på åkermark. Kadmiumhalterna i slammet ska vara lägre än 2 mg/kg TS (torrsubstans). Gränsvärdet för den årliga mängd kadmium som högst får tillföras åkermark vid användning av avloppsslam är 0,75 gram/hektar och år. Tillförseln av kadmium sker genom avloppsslam med 0,38 gram/hektar och år och med nederbörd 0,4 gram/hektar och år. Kadmiumbortförsel sker genom gröda med 0,34 gram/hektar och år och genom urlakning med 0,4 gram/hektar och år. Kadmiumhalten ökar alltså varje år med 0,04 gram/hektar för att nå den dubbla mängden i jord, ca 1800 gram, om 23152 år. De senaste åren har kadmiumhalterna legat på en betryggande nivå under gränsvärdet.

Uppdaterad: 2023-03-06