Gå direkt till sidans innehåll

Zink i avloppsslam

Indikator SE. 3.1.1. 1

De halter som redovisas gäller avloppreningsverket i Kristianstad

Halter av zink i slam från det kommunala avloppsreningsverket i Kristianstad

Datakälla: Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
540 mg/kg TS (2022)
Utgångsvärde:
590 mg/kg TS (2006)

Kommentar

Zink är ett viktigt mikronäringsämne i marken. Lite zink är negativt för växtligheten medan för mycket zink förgiftar. Det finns ett nationellt gränsvärde för zink i avloppsslam. Gränsvärdet är ett mått på hur mycket zink som får finnas i avloppsslam som ska spridas på åkermark. För zink innebär gränsvärdet att zinkhalterna i slammet ska vara lägre än 800 mg/kg TS (torrsubstans). Mängden zink som högst får tillföras åkermark vid användning av avloppsslam är 600 gram per hektar och år enligt REVAQ. De senaste åren har zinkhalterna legat på en betryggande nivå under gränsvärdet.

Uppdaterad: 2023-03-06