Gå direkt till sidans innehåll

Zink i avloppsslam

Indikator SE. 3.1.1. 1

De halter som redovisas gäller avloppreningsverket i Kristianstad

Halter av zink i slam från det kommunala avloppsreningsverket i Kristianstad

Rad-id Datum Värde (mg/kg TS)

0

2005

490

1

2006

590

2

2007

560

3

2008

540

4

2009

623

5

2010

706

6

2011

655

7

2012

629

8

2013

648

9

2014

628

10

2015

590

11

2016

630

12

2017

640

13

2018

590

14

2019

580

15

2020

570

16

2021

530

17

2022

540

Datakälla: Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun

Kommentar

Zink är ett viktigt mikronäringsämne i marken. Lite zink är negativt för växtligheten medan för mycket zink förgiftar. Det finns ett nationellt gränsvärde för zink i avloppsslam. Gränsvärdet är ett mått på hur mycket zink som får finnas i avloppsslam som ska spridas på åkermark. För zink innebär gränsvärdet att zinkhalterna i slammet ska vara lägre än 800 mg/kg TS (torrsubstans). Mängden zink som högst får tillföras åkermark vid användning av avloppsslam är 600 gram per hektar och år enligt REVAQ. De senaste åren har zinkhalterna legat på en betryggande nivå under gränsvärdet.

Uppdaterad: 2023-03-06