Gå direkt till sidans innehåll

Kväveförluster/ha

Indikator SE. 2.5.2. 2

Enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål ska utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska.

Kväveförluster (kg/ha) från Helge å, Vinne å och Vramsån (medelvärde över året).

Rad-id Kväveläckage från vattendrag Senaste värdet (kg/ha) Datum

0

Medelvärde

 11,5

2022

1

Vramsån

 7,60

2022

2

Vinne å

 6,60

2022

3

Helge å

 3,10

2022

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Toppen vi ser 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli 2007, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man under ett par dygn uppmätte 40-70 mm.

Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29