Gå direkt till sidans innehåll

Halter av marknära ozon

Indikator SE. 5.5.2. 1

Halten av marknära ozon ska inte överstiga 50 µg/m³ som sommarhalvårsmedelvärde år 2010.

Halt av marknära ozon under sommarhalvåret

Rad-id Mätstationer marknära ozon Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Arkelstorp

 65,83

2006

1

Vavihill

 65,00

2015

Datakälla: Skånes luftvårdsförbund

Kommentar

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska ämnen (VOC) i kombination med solljus. Luftföroreningarna har ökat på grund av dagens omfattande transporter och därigenom har också ozonhalten stigit i marknära luftskikt. Kvävemonoxid (NO) bildas bland annat i avgaserna från trafik och har en förmåga att bryta ned ozon. Därför är halterna av ozon ofta lägre i tätorter än på landsbygden där trafiken inte är lika koncentrerad. En stor mängd ozon och ozonbildande föroreningar kommer med lufttransport från andra länder, vilket gör att halterna i Skåne är svåra att påverka.

Uppdaterad: 2023-01-17