Gå direkt till sidans innehåll

Halter av tungmetaller i blåmussla

Indikator SE. 2.6. 6

Halter (mg/kg TS) av tungmetaller i inventerade blåmusslor.

Miljön ska så långt som möjligt vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Halter av kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink i blåmusslor vid Rakö i Hanöbukten

Rad-id Blåmussla metaller Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Totalt

 143

2020

1

Zink

 128

2020

2

Koppar

 8,36

2020

3

Nickel

 3,99

2020

4

Bly

 1,62

2020

5

Kadmium

 0,81

2020

6

Krom

 0,29

2020

7

Kvicksilver

 0,063

2020

Datakälla: Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund

Kommentar

Eftersom musslor filtrerar vatten är metallhalterna i musslor en bra indikator på om situationen förändras i Hanöbukten när det gäller tungmetaller. För de flesta metallerna som mäts låg nivåerna år 2014 lägre än 1998.
Överlag är tidstrenderna för metallhalter nedåtgående på samtliga stationer, undantaget en ökning i halt för nickel Hanöbukten 2020.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-21