Gå direkt till sidans innehåll

Halter av tungmetaller i blåmussla

Indikator SE. 2.6. 6

Halter (mg/kg TS) av tungmetaller i inventerade blåmusslor.

Miljön ska så långt som möjligt vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Halter av kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink i blåmusslor vid Rakö i Hanöbukten

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Totalt

2014

167

1

Totalt

2017

257

2

Totalt

2020

143

3

Bly

1998

5,84

4

Bly

2005

4,00

5

Bly

2014

3,21

6

Bly

2017

6,72

7

Bly

2020

1,62

8

Kadmium

1998

4,25

9

Kadmium

2005

1,70

10

Kadmium

2014

2,19

11

Kadmium

2017

2,96

12

Kadmium

2020

0,81

13

Koppar

1998

18,0

14

Koppar

2005

15,0

15

Koppar

2014

10,6

16

Koppar

2017

12,9

17

Koppar

2020

8,36

18

Krom

1998

0,73

19

Krom

2005

1,90

20

Krom

2014

0,75

21

Krom

2017

1,09

22

Krom

2020

0,29

23

Kvicksilver

1998

0,17

24

Kvicksilver

2005

0,11

25

Kvicksilver

2014

0,11

26

Kvicksilver

2017

0,099

27

Kvicksilver

2020

0,063

28

Nickel

1998

3,80

29

Nickel

2005

2,40

30

Nickel

2014

3,97

31

Nickel

2017

6,46

32

Nickel

2020

3,99

33

Zink

1998

177

34

Zink

2005

130

35

Zink

2014

146

36

Zink

2017

227

37

Zink

2020

128

Datakälla: Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund

Kommentar

Eftersom musslor filtrerar vatten är metallhalterna i musslor en bra indikator på om situationen förändras i Hanöbukten när det gäller tungmetaller. För de flesta metallerna som mäts låg nivåerna år 2014 lägre än 1998.
Överlag är tidstrenderna för metallhalter nedåtgående på samtliga stationer, undantaget en ökning i halt för nickel Hanöbukten 2020.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-21