Gå direkt till sidans innehåll

Utbredning av blåstång

Indikator SE. 2.6. 5

De senaste åren har det blivit uppmärksammat att blåstången blivit ovanligare eller försvunnit helt på flera platser i Östersjön. En orsak kan vara övergödning, som ger upphov till mer plankton och andra partiklar, något som minskar siktdjupet i havet. Detta missgynnar blåstången, som är beroende av ljus. En ökning av näringsämnena gör också att fintrådiga alger kan konkurrera med blåstången och ta över deras växtplatser. Det såg man tidigare exempel på längs Skånes kust vid Rakö och söder om Simrishamn.

Ett vajande tångbälte är en förutsättning för ett rikt djurliv i Östersjön.

Undersökningarna vid Rakö är gjorda i september/oktober.
SE varierar lite, men är ca ±10%
n=3

Täckningsgrad (%) av blåstång (Fucus vesiculosus) på 5x5 m stora rutor (medel, n=3) vid Rakö

Rad-id Blåstång på olika djup Senaste värdet (%) Datum

0

0,5 m

 25,1

2020

1

0,9 m

 24,3

2020

2

Medelvärde

 21,3

2020

3

1,9 m

 14,4

2020

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

År 2008 och 2009 syntes en förbättring av täckningsgraden för blåstång. Sedan dess har dock trenden vänt igen.
De senaste åren har undersökningarna gjorts på något större djup jämfört med den tidigare tidsserien.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-20