Gå direkt till sidans innehåll

Transport av fosfor från Helge å

Indikator SE. 2.5.1. 3

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska enligt de lokala miljömålen minska.

Transport av fosfor från Helge å till Hanöbukten (ton/år).

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
31,00 ton/år (2022)
Utgångsvärde:
40,60 ton/år (2006)

Kommentar

Toppen 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli 2007, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man uppmätte 40-70 mm på ett par dygn i Helgeåns tillrinningsområde.
Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Åtgärder behöver genomföras för att minska läckaget av fosfor.
Under en längre tidsperiod (1982 - 2021) finns en tydlig tendens till minskade flöden och transporter av fosfor från Helgeån till havet.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29