Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve från Helge å

Indikator SE. 2.5.1. 4

Utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt kommunens lokala miljömål.

Transport av kväve från Helge å till Hanöbukten (ton/år).

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
1566,0 ton/år (2022)
Utgångsvärde:
2380,0 ton/år (2006)

Kommentar

Värdena av kväve tenderar att minska något. Under en längre tidsperiod (1982 - 2021)
finns en tydlig tendens till minskade flöden och transporter av kväve från Helgeån till havet.

Toppen 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man uppmätte 40-70 mm på ett par dygn i Helgeåns tillrinningsområde.
Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29