Gå direkt till sidans innehåll

Transport av fosfor från Helge å

Indikator SE. 2.5.1. 3

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska enligt de lokala miljömålen minska.

Transport av fosfor från Helge å till Hanöbukten (ton/år).

Rad-id Datum Värde (ton/år)

0

1990

58,00

1

1995

80,40

2

2000

51,70

3

2001

45,80

4

2002

92,90

5

2003

31,90

6

2004

50,50

7

2005

38,10

8

2006

40,60

9

2007

98,30

10

2008

42,90

11

2009

27,20

12

2010

58,70

13

2011

47,30

14

2012

56,40

15

2013

52,40

16

2014

88,18

17

2015

65,61

18

2016

39,00

19

2017

82,00

20

2018

43,00

21

2019

45,00

22

2020

51,00

23

2021

46,00

24

2022

31,00

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Toppen 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli 2007, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man uppmätte 40-70 mm på ett par dygn i Helgeåns tillrinningsområde.
Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Åtgärder behöver genomföras för att minska läckaget av fosfor.
Under en längre tidsperiod (1982 - 2021) finns en tydlig tendens till minskade flöden och transporter av fosfor från Helgeån till havet.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29