Gå direkt till sidans innehåll

Transport av kväve från Helge å

Indikator SE. 2.5.1. 4

Utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt kommunens lokala miljömål.

Transport av kväve från Helge å till Hanöbukten (ton/år).

Rad-id Datum Värde (ton/år)

0

1990

3815,0

1

1995

4020,0

2

2000

2810,0

3

2001

2030,0

4

2002

4100,0

5

2003

1580,0

6

2004

2740,0

7

2005

2340,0

8

2006

2380,0

9

2007

3400,0

10

2008

2260,0

11

2009

1670,0

12

2010

2530,0

13

2011

2900,0

14

2012

2366,9

15

2013

2452,8

16

2014

4214,0

17

2015

3293,0

18

2016

1968,0

19

2017

2736,0

20

2018

2012,0

21

2019

2185,0

22

2020

2566,0

23

2021

2742,0

24

2022

1566,0

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Värdena av kväve tenderar att minska något. Under en längre tidsperiod (1982 - 2021)
finns en tydlig tendens till minskade flöden och transporter av kväve från Helgeån till havet.

Toppen 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man uppmätte 40-70 mm på ett par dygn i Helgeåns tillrinningsområde.
Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29