Gå direkt till sidans innehåll

Halt totalfosfor i sjöar

Indikator SE. 2.5.3. 3

Halterna totalfosfor ska enligt de lokala miljömålen minska.

Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:

Mycket höga halter: 50-100 µg/l
Extremt höga halter: >100 µg/l

Halt av totalfosfor (µg/l) i ett antal sjöar

Datakälla: SRK (samordnad recipientkontroll) och Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring

Kommentar

Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Proven är tagna vid ytan (0,2-0,5 m) respektive vid botten. Det är svårt att ge någon generell trend för sjöarna som helhet. Man kan få mer information om sjöarnas utveckling under fliken "Jämför".

Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader, och det ger således inte mer än en grov trendindikation.

Vissa sjöar har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-07