Gå direkt till sidans innehåll

Totalkvävehalt

Indikator SE. 2.5.3. 2

Utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt de lokala miljömålen.

Totalkvävehalt (µg/l) i Hammarsjön. Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m.

Datakälla: Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2006
Senaste värdet:
1270 µg/l (2022)
Utgångsvärde:
1400 µg/l (2006)

Kommentar

Totalkvävehalten har en tendens att sjunka något.

Ökningen som syns 2007 kan delvis förklaras av det kraftiga regnandet under sommaren 2007. I månadsskiftet juni - juli kom det 140-160 mm regn på ett par veckor och i slutet av juli uppmätts 40-70 mm under ett par dygn.
Regnet höjde vattennivåerna i Hammarsjöns tillrinningsområde (t.ex. Helge å), vilket gav ett ökat utläckage av näringsämnen från närliggande jordbruk.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29