Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosforhalt

Indikator SE. 2.5.3. 1

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål.

För att sjöar och vattendrag i odlingslandskapet ska uppfylla "God ekologisk status" enligt definitionen för EG:s ramdirektiv år 2015 bör inte halten totalfosfor överskrida 25 µg/l.
Det förs idag också diskussioner av Naturvårdsverket om att eventuellt införa en miljökvalitetsnorm (MKN) för allmänt skyddsvärda sjöar på 25 µg total-P/l (normvärde).

Totalfosforhalt (µg/l) i Hammarsjön. Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m.

Datakälla: Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet:
37,0 µg/l (2022)
Utgångsvärde:
24,0 µg/l (2006)

Kommentar

Totalfosforhalten har en tendes att sjunka något.

Ökningen som syns 2007 och 2008 kan delvis förklaras av det kraftiga regnandet under sommaren 2007. I månadsskiftet juni - juli kom det 140-160 mm regn på ett par veckor och i slutet av juli uppmätts 40-70 mm under ett par dygn.
Regnet höjde vattennivåerna i Hammarsjöns tillrinningsområde (t.ex. Helge å), vilket gav ett ökat utläckage av näringsämnen från närliggande jordbruk.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29