Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosforhalt

Indikator SE. 2.5.3. 1

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål.

För att sjöar och vattendrag i odlingslandskapet ska uppfylla "God ekologisk status" enligt definitionen för EG:s ramdirektiv år 2015 bör inte halten totalfosfor överskrida 25 µg/l.
Det förs idag också diskussioner av Naturvårdsverket om att eventuellt införa en miljökvalitetsnorm (MKN) för allmänt skyddsvärda sjöar på 25 µg total-P/l (normvärde).

Totalfosforhalt (µg/l) i Hammarsjön. Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m.

Rad-id Datum Värde (µg/l)

0

1990

29,0

1

1995

25,0

2

2000

24,0

3

2001

26,0

4

2002

33,0

5

2003

35,0

6

2004

22,0

7

2005

52,0

8

2006

24,0

9

2007

31,0

10

2008

36,0

11

2009

20,0

12

2010

21,5

13

2011

31,0

14

2012

25,0

15

2013

34,0

16

2014

24,5

17

2015

27,2

18

2016

26,0

19

2017

31,0

20

2018

26,0

21

2019

29,0

22

2020

43,0

23

2021

27,0

24

2022

37,0

Datakälla: Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån

Kommentar

Totalfosforhalten har en tendes att sjunka något.

Ökningen som syns 2007 och 2008 kan delvis förklaras av det kraftiga regnandet under sommaren 2007. I månadsskiftet juni - juli kom det 140-160 mm regn på ett par veckor och i slutet av juli uppmätts 40-70 mm under ett par dygn.
Regnet höjde vattennivåerna i Hammarsjöns tillrinningsområde (t.ex. Helge å), vilket gav ett ökat utläckage av näringsämnen från närliggande jordbruk.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29