Gå direkt till sidans innehåll

Totalkvävehalt

Indikator SE. 2.5.3. 2

Utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt de lokala miljömålen.

Totalkvävehalt (µg/l) i Hammarsjön. Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m.

Rad-id Datum Värde (µg/l)

0

1990

1220

1

1995

1130

2

2000

930,0

3

2001

1700

4

2002

1150

5

2003

1060

6

2004

1100

7

2005

1170

8

2006

1400

9

2007

1600

10

2008

1400

11

2009

1100

12

2010

1150

13

2011

1300

14

2012

1150

15

2013

1190

16

2014

1200

17

2015

1350

18

2016

1370

19

2017

1425

20

2018

1465

21

2019

1350

22

2020

1375

23

2021

1325

24

2022

1270

Datakälla: Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån

Kommentar

Totalkvävehalten har en tendens att sjunka något.

Ökningen som syns 2007 kan delvis förklaras av det kraftiga regnandet under sommaren 2007. I månadsskiftet juni - juli kom det 140-160 mm regn på ett par veckor och i slutet av juli uppmätts 40-70 mm under ett par dygn.
Regnet höjde vattennivåerna i Hammarsjöns tillrinningsområde (t.ex. Helge å), vilket gav ett ökat utläckage av näringsämnen från närliggande jordbruk.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29