Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalt i västra Hanöbukten

Indikator SE. 2.5.1. 1

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska enligt de lokala miljömålen minska.

Inre värde = Mätpunkt närmare kusten vid Stenshuvud
Yttre värde = Mätpunkt längre ut i havet utanför Yngsjö

Halt av totalfosfor (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Rad-id Fosforhalt i västra Hanöbukten Senaste värdet (µmol/l) Datum

0

Yngsjö (yttre värde)

 1,48

2020

1

Medelvärde

 1,25

2020

2

Yngsjö (inre värde)

 1,03

2020

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Statusklassningen när det gäller näringsämnen i kustvattnet var god för den yttre mätpunkten, men bara måttlig vid den inre. Det är framförallt fosforhalterna som gör att det inte blir god status för bägge stationerna. Även övriga mätstationer längre österut i Hanöbukten har måttlig status och ligger långt ifrån det uppsatta målet i EU:s vattendirektiv.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19