Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalt i västra Hanöbukten

Indikator SE. 2.5.1. 2

De vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål.

Inre värde = Mätpunkt närmare kusten vid Stenshuvud
Yttre värde = Mätpunkt längre ut i havet utanför Yngsjö

Halt av totalkväve (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Rad-id Kvävehalt i västra Hanöbukten Senaste värdet (µmol/l) Datum

0

Yngsjö (yttre värde)

 24,4

2020

1

Medelvärde

 23,0

2020

2

Yngsjö (inre värde)

 21,6

2020

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Statusklassningen när det gäller näringsämnen i kustvattnet var god för den yttre mätpunkten, men bara måttlig vid den inre. Även övriga mätstationer längre österut i Hanöbukten har måttlig status och ligger långt ifrån det uppsatta målet i EU:s vattendirektiv.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19